top of page

Stavanger Psykologhus ble etablert som et kollegafellesskap høsten 2016.  Per i dag er vi 8 psykologer som jobber her på dagtid. Vårt mål er å tilby et hus for selvutvikling og gode prosesser innenfor en trygg og profesjonell ramme, for deg som har besluttet å ta dine livsutfordringer og selvutviklingsbehov på alvor.

Felles for oss som jobber her er at vi alle har lang fartstid innen ulike felt, både i det offentlige og i det private. Vi er veldig glade i yrket vårt, og vi bestreber oss på at du skal merke det i terapirommet. Vi vil gjøre vårt ytterste for at du skal bli sett, hørt og tatt på alvor når du går i gang med å gjøre viktige endringer i livet.

Psykologspesialist

Organisasjonspsykolog

 

Jeg var ferdig utdannet psykolog i Bergen i 1996, og ble spesialist i klinisk psykologi i 2001. Jeg har videreutdanning i psykoterapi og gruppeterapi, og har flere års erfaring fra offentlig spesialisthelsetjeneste som behandler, leder og fagsjef. Jeg har også jobbet 6 år i Bjørnson Organisasjonspsykologene, bl.a. med lederutvikling, teamutvikling, arbeidsmiljøutvikling, konflikthåndtering og samtaleterapi. Jeg startet opp privatpraksis i Stavanger psykologhus 1. januar 2017.

Svært mange vil i løpet av livet oppleve angst, møte på en depresjon, eller på annet vis kjenne at utfordringene en står overfor er større en hva en opplever å mestre. Samtaler hos psykolog kan hjelpe på dette, og handler bl.a. om å få hjelp til å se situasjonen og seg selv litt utenfra. Hjelp til å oppdage nye muligheter, og se sider av seg selv det ikke er så lett å få øye på når en står i en vanskelig livssituasjon. Løsninger på utfordringene ligger ofte hos en selv, og jeg har tro på at man gjennom samtaler kan finne sine egne «verktøy» og kan få til viktige endringer selv gjennom korte terapiløp.

I mitt arbeid er jeg inspirert av psykodynamiske teorier (om hvordan mønstre utviklet tidlig i livet gjenspeiler seg i situasjoner og relasjoner senere i livet), men har gjennom mange års erfaring sett at det handler mer om å tilpasse behandlingen etter den enkelte person heller enn å følge en bestemt metode eller teknikk. Jeg anvender meg derfor også av kunnskap og tilnærminger fra kognitiv terapi, løsningsfokusert terapi, og narrative metoder.

Etter å ha jobbet i flere år som organisasjonspsykolog har jeg blitt mer oppmerksom på sammenhengen mellom psykisk helse og arbeid, og hvor viktig det er å ha det bra for å gjøre det bra. Opplevelse av stress, mangel på mestring og det å «møte veggen» kan det jobbes effektiv med gjennom samtaler.

 

Aktuelle terapitema:

Livskriser, angst, depresjon, bekymringer, "møtt veggen", traumer, ønske om selvutvikling.

 

Parterapi

 

Veiledning:

  • Psykologer i spesialisering (individuelt og i gruppe)

  • Annet helsepersonell (i gruppe)

  • Prosessveiledning av personalgrupper

 

Organisasjonspsykologi:

  • Lederveiledning

  • Teamutvikling

  • Veiledning av personalgrupper

  • Konflikthåndtering

  • Jungiansk Type Indeks

 

Et terapiløp starter gjerne med en kartleggingssamtale der vi sammen ser på hva du ønsker å jobbe med, og legger en plan for dette. Du behøver ikke legehenvisning. Send meg en kort mail (unngå for mye personlige opplysninger), til bjorn@stavangerpsykologhus.no. Skriv gjerne et telefonnummer jeg kan nå deg på, så hører du snarlig fra meg.

Tomas Rømcke

Velkommen til min psykologpraksis i Stavanger. Jeg jobber med alle typer psykologiske tjenester. Kontoret mitt ligger i Stavanger Psykologhus i Valberggata 4, 4006 Stavanger.

 

Mange pasienter som kommer til meg opplever at livet kan by på utfordringer som blir for store å håndtere alene. Ofte er det en kombinasjon av private og jobbrelaterte forhold som spiller inn. Mange belastninger som hver for seg virker håndterbare kan over tid føre til en tilstand av kronisk stress. Det kan være tøft å leve opp til de krav og forventninger man opplever. Flere pasienter sliter med stressrelaterte symptomer, depresjoner og angstplager.

 

Kognitiv behandling:

 

Jeg har mitt teoretiske utgangspunkt i kognitiv behandling, selv om jeg også kan anvende andre psykologiske teorier og prinsipper.

 

Grunntanken i kognitiv terapi er at følelser og atferd i stor grad blir bestemt av hvordan mennesker strukturerer sin verden ved hjelp av tenkning. I moderne psykologi og nevrologi viser begrepet kognisjon bl.a. (stammer fra latin: Cognitio erkjennelse) til temaer som tenkning, oppmerksomhet, persepsjon og hukommelse, problemløsning, beslutningstaking («decision making»), resonnering og språk/kommunikasjon.

 

Oppmerksomhetstrening/mindfulness:

 

De senere år har jeg også blitt interessert i det som kalles oppmerksomhetstrening, eller oppmerksomt nærvær. Du vil kanskje kjenne dette bedre under det engelske navnet «mindfulness».

 

Oppmerksomhetstrening er en form for mental trening som bl.a. har vist seg å ha god effekt i behandling av gjentatte depressive plager og nedstemthet. I tillegg kan metoden være til god hjelp i mestring av stress. Mange opplever at det å trene på oppmerksomt nærvær hjelper til å redusere bekymringstanker som kan føre til angst og minske grubletanker som ofte har et selvkritisk og depressivt innhold.

 

Bekymringstanker handler ofte om fremtid, grubletanker kan ofte dreie seg om fortid. Gjennom å trene oppmerksomt nærvær kan vi bli bedre i stand til å forholde oss til nåtid. I bunn ligger også det å øve på å innta en»åpen, aksepterende og ikke-dømmende holdning ovenfor seg selv og omgivelsene». Enkelt sagt, men ikke alltid like enkelt gjort.

 

Kombinasjonen av oppmerksomhetstrening/mindfulness og kognitiv terapi kalles også for «Mindfulness Based Cognitive Therapy» på engelsk og forkortes ofte med MBCT.

 

Relasjon og metode i psykologisk behandling:

 

Relasjonen mellom hjelper og den som søker hjelp er kanskje den viktigste forutsetningen for å få utbytte av psykologisk behandling. Er behandlingsrelasjonen god blir effekten av spesifikke behandlingsteknikker også enda bedre.

 

Jeg er opptatt av å møte deg som kommer «der du er». Det som er viktig for deg skal være utgangspunktet for den psykologiske behandlingen. Når vi har identifisert og satt ord på det som er vanskelig, kan vi sammen starte jobben med å finne gode løsninger for deg. I denne prosessen oppstår bedringen og mestringen av psykologiske utfordringer og psykiske plager. Noen ganger kan dette gå relativt raskt, andre ganger er det et lengre lerret å bleke.

 

I min praksis er jeg vant til å møte alle slags problemstillinger og utfordringer fra mennesker i alle aldre og på alle nivåer i samfunnet. Du skal uansett hvem du er og hva du sliter med, føle deg trygg på at jeg vil gjøre mitt beste som psykolog og medmenneske for å hjelpe deg.

 

Jeg tar også i mot par til behandling.

 

Å komme til behandling/praktiske opplysninger:

 

Du trenger ikke henvisning fra lege for timeavtale.

 

Hvis du har helseforsikring som dekker psykologbehandling, enten privat eller gjennom arbeidsgiver, kan denne benyttes hos meg.

 

Kontakt meg gjerne på mail.

 

Adresse: Valberggata 4, 4006 Stavanger

mail: tomas@stavangerpsykologhus.no

Jeg ble utdannet som psykolog i 1997, og har vært spesialist i klinisk voksenpsykologi siden 2005. Det har vært viktig for meg å bygge opp en god bredde i forståelsen av de vansker vi som mennesker møter på gjennom ulike jobber. Jeg har jobbet i flere år innen psykiatri og i rusfeltet, både som behandler og fagsjef. Før jeg startet opp i Stavanger Psykologhus jobbet jeg 5 år i privat praksis på Dialog Psykologsenter.

Selv i arbeid med tung problematikk er erfaringene mange på at gjenopprettelse av optimisme og økt livskvalitet er mulig.

I mitt samarbeid med mennesker som søker endring tar jeg primært utgangspunkt i en psykodynamisk tenkning; kort sagt at fortiden farger våre tanker, handlinger og følelser. Disse faktorene kan komme på villspor i kritiske faser.

Jeg har en sterk tro på at vi hele tiden kan utvikle vår evne til å oppleve og å handle, og slik finne konstruktive løsninger. Endring er jakten på motivasjon og mot. Dette kan periodevis være en krevende prosess, men egenutviklingsarbeid betaler seg i økt mestring, økt vitalitet og bedre selvivaretakelse.

Med årene har jeg blitt inspirert av retninger som holder et godt fokus på motiverende aspekter ved vår tenkning og våre handlinger. Og - selv i et terapirom skal ikke humor undervurderes som redskap i endringsarbeidet – det er en frigjørende og skapende kraft.

Ditt utgangspunkt for å investere i terapi kan være av ulik art: Vansker du har slitt med over tid, kriser, traumer, utfordringer i parforhold, ønske om egenutvikling m.m. Ulike typer veiledningsoppdrag er også aktuelle. Om kontakten skal være tidsavgrenset eller mer langvarig er noe vi finner frem til i et samarbeid.

Du er velkommen til å ta kontakt pr. mail: dorte@stavangerpsykologhus.no

Svein Gran

Jeg liker mennesker og jeg liker å skape et trygt rom der vi kan utforske livet sammen og finne frem til nye løsninger.

 

Når vi skal prøve å sortere og forstå det menneskelige trenger vi et samtalerom der det også er rom for humor og undring, i tillegg til de teraeputiske teknikkene og de psykologiske teoriene. Det finnes mye viktig og god teori, men i møtet med enkelt-mennesket finnes ingen standard-svar!

 

Terapi handler ofte om å få tid til å sortere og til å erkjenne følelser. Mange trenger hjelp til å komme ut av negative tankemønstre og stress. Ofte opplever vi at vi må snakke om "hvor du kommer fra" før vi kan forstå "hva som skjer".

 

Jeg er også opptatt av oppmerksomhetstrening/ mindfulness, det er en en form for mental trening som kan gjøre oss bedre i stand til å integrere følelser og til å hente frem kroppens positive energi.

 

Før jeg ble psykolog var jeg utdannet lærer og jobbet som lærer på en barneskole i ett år. Jeg liker fremdeles å undervise og holde foredrag, "kick-off" og seminarer.

 

Jeg har vært spesialist i klinisk psykologi (det vil si behandling av psykiske lidelser) siden 2005 og har de siste 10 årene hatt stor glede av å veilede psykologer under spesialisering.

 

Ta kontakt pr. mail: svein@stavangerpsykologhus.no   Eller bestill time direkte i min timeplan her.

Magnbjørg Ås Harbo

Psykolog Magnbjørg Ås Harbo er avtalespesialist og svarer kun på henvisning fra fastlege. Henvendelser til henne vil derfor ikke bli besvart fra Stavanger Psykologhus sin side. Ventetiden hos henne er minimun 6 måneder og har hun har full venteliste.  

Jeg er utdannet psykolog fra universitetet i Bergen i 1993. Etter endt utdannelse hadde jeg en interessant tid ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, barnevern og pedagogisk-psykologisk tjeneste. Senere har jeg hovedsakelig arbeidet innen psykisk helsevern for voksne; ved poliklinikk, ved sengepost og i privatpraksis. Jeg er spesialist med fordypningsområde klinisk voksenpsykologi, men tar gjerne også mot ungdommer i behandling.

I mitt arbeid drar jeg nytte av en rekke modeller, og jeg vektlegger en åpen og individuelt tilpasset tilnærmingsmåte til alle psykologiske problemstillinger. Jeg er spesielt interessert i kognitive terapiretninger og har omfattende videreutdanning innen både kognitiv og metakognitiv terapi. Dette er terapiformer som vektlegger et aktivt samarbeid mellom klient og terapeut. Gjennom en slik tilnærming kan du som klient få oppgaver og øvelser du kan gjøre mellom timeavtalene, slik at du kan få best mulig utbytte av behandlingen. Jeg kan også tilby parsamtaler, nettverksmøter og gruppeterapi.

Jeg har veilederutdannelse og har hatt gleden av å veilede mange psykologer mot spesialiteten i klinisk psykologi. Jeg veileder også andre yrkesgrupper innen helsesektoren, slik som sykepleiere, fysioterapeuter, sosionomer og leger, og jeg har god erfaring med å veilede/coache ansatte og ledere i næringslivet.

Jeg underviser ved utdanningsprogrammene til Norsk Forening for Kognitiv terapi og tar ellers gjerne undervisningsoppdrag for sykehuset, kommuner og private aktører.

Jeg driver en privatpraksis der jeg er ansatt av Helse Vest som avtalespesialist. Det vil si at jeg har en driftsavtale og at du som klient betaler egenandel for konsultasjonene hos meg. Dersom du har frikort, betaler du ikke for konsultasjonene. Du må ha henvisning fra din lege for å kunne starte i behandling hos meg.

Nicola McCaffrey

It can be difficult to find the right help when you are thinking about tackling distressing issues. I am a Clinical Psychologist dedicated to improving mental health and emotional well being. I work with anyone who is ready to commit to the process of understanding and improving themselves. I offer assessment and treatment for problems across the lifespan including anxiety, depression, trauma, grief, stress, anger and relationship challenges. Working and living as an expat I specialise in finding solutions for the many challenges that can be faced whilst living abroad.  I also have extensive experience working with children and young people and the numerous challenges faced at the different stages of development. I don’t believe in practicing from a distance and bring my real self into my work in an accessible and open way.  I’m wholeheartedly invested in the people I work with and believe therapy works best when it is a collaborative process. I strive to maintain the most engaging, effective and ethically sound practice possible. All of my therapies are delivered in English.

 

You are welcome to contact me through email (nicola@stavangerpsykologhus.no) or book an appointment directly through my online booking system.

 

Link for online booking: https://nicola-mccaffrey.selectandbook.com

Janne P. Telle

Psykologspesialist

-Bred klinisk erfaring med barn, unge og voksne.

-Erfaring som veileder av psykologer og andre faggrupper.

 

Tilbyr:

-Individualterapi til voksne og ungdom

- Foreldreveiledning

-Veiledning av psykologer i spesialisering og andre yrkesgrupper.

 

Livet er en balansekunst- og i perioder av livet kan vi vippes ut av balanse.  Det er normalt. Men noen ganger kan livskriser eller psykiske plager vare over tid og gå ut over livskvalitet og fungering.

Å ta ansvar for ditt eget liv og samlivet med andre gjennom å søke terapi, står det respekt av.

Jeg hjelper deg gjerne, om det er angst, depresjon, stress, ensomhet, sorg, livskriser, relasjonsvansker eller traumer som gjør livet ditt vanskelig. Eller dersom du føler livet går på tomgang og ønsker terapi for selvutvikling og større livsglede.

 

Jeg har jobbet som psykolog i 18 år; i spesialisthelsetjenesten, i helsestasjonstjenesten og de siste årene med studenter.  Jeg er opptatt av å være faglig oppdatert og henter inspirasjon og metodikk fra ulike retninger innen psykologien. Jeg er særlig interessert i tilknytning og hvordan vi preges av våre relasjonelle erfaringer. Ikke bare som barn, men gjennom hele livet; i parforhold, vennskap og arbeidsforhold.

 

Metodene jeg bruker er varierte, og jeg jobber med tanker, følelser og kropp. Jeg har videreutdanning i emosjonsfokusert terapi og bruker metoder hvor vi aktivt jobber med å utforske, forstå, og endre vanskelige og fastlåste følelser. Gjennom dette blir du bedre kjent med hva du trenger, du blir tydeligere for andre, og dette er viktige forutsetninger for å ha det godt i relasjoner og for å håndtere livet for øvrig.


Jeg er en aktiv og engasjert terapeut, og jeg tror at et samarbeid bygd på faglighet, humor og menneskelig varme, gir trygge rammer for å gå inn i utfordrende terapeutiske prosesser. Det kan være krevende, men samtidig også godt og spennende.
 

Velkommen til å ta kontakt på: janne@stavangerpsykologhus.no

 

Mulighet for terapi på telefon eller videokonsultasjon ved behov grunnet Covid 19 eller dersom det av andre grunner er vanskelig med oppmøte.

Please reload

Om oss

Bjørn
Tomas
Dorte
Svein
Magnbjørg
Nicola
Janne
bottom of page